Sunday, September 30, 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Elul 15
26
Elul 16
27
Elul 17
28
Elul 18
29
Elul 19
30
Elul 20
31
Elul 21
1
 
 
 
 
 
 
 
Elul 22
2
Elul 23
3
Elul 24
4
Elul 25
5
Elul 26
6
Elul 27
7
Elul 28
8
 
 
 
 
 
 
 
Elul 29
9
Tishri 1
10
Tishri 2
11
Tishri 3
12
Tishri 4
13
Tishri 5
14
Tishri 6
15
 
 
 
 
 
 
 
Tishri 7
16
Tishri 8
17
Tishri 9
18
Tishri 10
19
Tishri 11
20
Tishri 12
21
Tishri 13
22
 
 
 
 
 
 
 
Tishri 14
23
Tishri 15
24
Tishri 16
25
Tishri 17
26
Tishri 18
27
Tishri 19
28
Tishri 20
29
 
 
 
 
 
 
 
Tishri 21
30
Tishri 22
1
Tishri 23
2
Tishri 24
3
Tishri 25
4
Tishri 26
5
Tishri 27
6
 
 
 
 
 
 
»
«
Erev Rosh Hashanah
7:00pm
»
«
Rosh Hashanah
10:00am
»
«
Fast of Gediliah
10:00am
»
»
«
Kol Nidre
10:00am
»
«
Yizkor Yom Kippur
10:00am
»
«
Erev Sukkot
10:00am
»
«
Sukkot
10:00am
»
«
JCCMW - “Ladies Who Lit”
9:30am to 11:00am
»
«
Chol Hamoed
10:00am
»